Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10§:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

Laadittu 25.5.2018

Rekisterinpitäjä: Rukapalvelu Oy, Rukankyläntie 13, 93830 Rukatunturi, puh. 010 2710 500
Rekisteriasioista vastaava henkilö: Rukapalvelu Oy, Jouko Kämäräinen, Rukankyläntie 13, 93830 Rukatunturi
Rekisterin nimi: Rukapalvelu Oy:n asiakasrekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Henkilötietolain 8 § mukainen asiakassuhteen hoito ja kehittäminen, kuten palveluiden myynti ja osto, verkkopalvelujen oston vahvistaminen sekä majoitus- ja ohjelmapalvelutoiminnan mahdollistaminen ja verkossa tehtyjen varausten identifiointi. Yrityksen markkinointi sekä viestintä. Rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen.
Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot kerätään asiakkailta varauksenteon yhteydessä rekisteröidyltä itseltään. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan käyttää ja luovuttaa seuraavien yritysten kesken: 
Rukapalvelu Oy, Resonator Oy
Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Järjestelmä on suojattu ja rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu.

Tiedot kerätään varausjärjestelmään, johon vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Mahdollinen paperiaineisto säilytetään yrityksen valvotuissa ja lukituissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Henkilötietojen säilytysaika: 
Kun tietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen nojalla, tietoja säilytetään niin kauan kuin tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseen. Sopimuksen tultua suoritetuksi, tietoja säilytetään niin kauan kuin asiakkuussuhde on olemassa tai käsittelyyn on olemassa muu peruste (esim. reklamaatiotapaukset tai kirjanpitolaki).

Rekisteröidyn oikeus päästä omiin tietoihinsa:
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään riittävällä tavalla, mitä tietoja tai käsittelytoimia rekisteröidyn pyyntö koskee.

Oikeus tietojen poistamiseen:
Rekisterinpitäjän on rekisteröidyn pyynnöstä poistettava rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
  • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä
  • Rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten (käsittely on tässä tapauksessa mahdollista kuitenkin muihin tarkoituksiin)
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Vaikka jokin edellytyksistä täyttyisi, ei tietoja tarvitse poistaa, jos käsittely on tarpeen esimerkiksi rekisterinpitäjään sovellettavaan EU-oikeuteen tai kansalliseen lainsäädäntöön perustuvan käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.